Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
Stranica:
69.
Autor/i:
Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te akta Vlade RH donesenog na temelju Zakona - Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, bitno su izmijenjene ovlasti i postupci jedinica lokalne samouprave u odlučivanju o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na njihovom području, tj. odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću uporabu pomorskog dobra. Tim propisima davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru stavljeno je u izravnu nadležnost jedinica lokalne samouprave, a također je uređen i postupak odlučivanja jedinica lokalne samouprave o davanju koncesijskih odobrenja, čime je stvoren odgovarajući "zakonski pravni okvir", za odlučivanje jedinica lokalne samouprave o davanju koncesijskih odobrenja.

I jedinice lokalne samouprave trebaju stvoriti nužne pravne pretpostavke na njihovoj razini, da bi mogle odlučivati o davanju koncesijskih odobrenja, tj. osnovati i imenovati vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (odlučujepredstavničko tijelo), donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2004. (odlučuje poglavarstvo), te donijeti poslovnik o radu vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (odlučuje vijeće).

Koncesijska odobrenja dana na temelju ranijih propisa su istekla - prestala vrijediti, a nova nisu mogla biti dana zbog pravnih praznina, tj. nepostojanja nužnih pravnih akata za rad jedinica lokalne samouprave na davanju koncesijskih odobrenja, što je stvorilo velike probleme u upravljanju pomorskim dobrom u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave - nemogućnosti davanja koncesijskih odobrenja zainteresiranim subjektima. Zbog toga jedinice lokalne samouprave trebaju hitno poduzeti odgovarajuće mjere radi stvaranja pretpostavki za davanje koncesijskih odobrenja.

Ovim člankom se ukazuje na moguće dvojbe u tumačenju i primjeni Uredbe i objektivne razloge nemogućnosti pravodobnog odlučivanja o davanju koncesijskih odobrenja, te se prikazuje način donošenja akta o osnivanju i imenovanju vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom, kao i poslovnika vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Hashtags: