Aktualnosti o sukcesiji u svezi s imovinskopravnim pitanjima poslovnih subjekata proizašlih iz raspada bivše federacije

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Aktualnosti o sukcesiji u svezi s imovinskopravnim pitanjima poslovnih subjekata proizašlih iz raspada bivše federacije
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Predstavnici BiH, RH, Makedonije, Slovenije, te SCG, kao pet država sljednica bivše federacije u interesu stabilnosti u ovom području i uzajamnih dobrih odnosa, u Beču su potpisali Ugovor o pitanjima sukcesije koja su proizašla iz raspada bivše države.

Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije ispunjene su sve pravne pretpostavke za stupanje na snagu samog Ugovora i njegovu cjelovitu provedbu.

Taj je Ugovor međunarodni ugovor koji ima jedinstvenu pravnu i političku važnost. Za građane i trgovačka društva vrlo je važan dio Ugovora koji se odnosi na zaštitu privatnog vlasništva i stečenih prava fizičkih i pravnih osoba.

Aneksom G Ugovora jamči se da će prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u nekoj državi sljednici na koju su građani ili pravne osobe SFRJ imali pravo na dan 31. 12. 1990. biti zaštićena, vraćena i ponovno uspostavljena, tj. kompenzirana u skladu s utvrđenim normama i standardima međunarodnog prava i to bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, mjesto boravka, prebivalište, tj. sjedište tih osoba.

Ugovor do kraja ne rješava pitanja i probleme vezane uz deviznu štednju u komercijalnim bankama u smislu preuzimanja obveza naspram vlasništva štediša i primjerene zaštite njihovih prava.

Ipak, temeljno polazište u pregovorima oko ovog pitanja koji se nastavljaju već u listopadu 2004. je potreba zaštite devizne štednje pojedinaca odnosno građana.

Hashtags: