Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
    Tko snosi troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita
  • Radni staž u struci
  • Zamjena člana predstavničkog tijela općine
  • Ako je temeljem čl. 191. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti stručni ispit bio priznat kao položeni državni stručni ispit, smatra li se položenim i nakon stupanja na snagu novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
  • Produljenje državne službe vježbenika nakon što su položili državni stručni ispit na neodređeno vrijeme
  • Obveza polaganja stručnog ispita za stručnog suradnika u osnovnom školstvu nakon položenog državnog stručnog ispita u upravnom području kulture te mogućnost oslobađanja cijelog ili dijela toga ispita
Hashtags: