Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave
Stranica:
94.
Autor/i:
Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Sažetak:
Komunalni doprinosi su, sukladno čl. 31., st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 82/04. i 110/04. - Uredba), davanja u novcu, koja imaju javno značenje i plaćaju se za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos time postaje značajan proračunski prihod jedinice lokalne samouprave (grada, općine).

Stoga je predstavničko tijelo (gradsko/općinsko vijeće) dužno uskladiti svoje opće akte s odredbama navedenih izmjena i dopuna zakona i uredbe.

U području komunalnog doprinosa to se usklađenje odnosi na opći akt - Odluku o komunalnom doprinosu, a o tome pišemo u nastavku.

Hashtags: