Plaćanje boravišne pristojbe u 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Plaćanje boravišne pristojbe u 2005.
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu RRIF, br. 5/05. objavljen je članak o novostima u Zakonu o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. - proč. tekst, 59/99., 64/00. i 42/05.) Nakon toga je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. (Nar. nov., br. 52/05.). U istome broju Narodnih novina objavljena je i Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2006. godinu, te Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. Time je određena boravišna pristojba, koja će i sljedeće godine biti jednaka, a nepromijenjenom će ostati i godišnja paušalna svota boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma, budući da prema čl. 8. st. 1. Zakona o boravišnoj pristojbi visinu boravišne pristojbe, na prijedlog nadležnog ministra, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu.
Hashtags: