Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Sažetak:
Prema sadašnjem pravnom uređenju strane osobe stječu pravo vlasništva na nekretninama pod uvjetom uzajamnosti, ali se za stjecanje na temelju pravnog posla, uz to, traži i suglasnost nadležnog ministra. Isto vrijedi za stjecanje prava građenja na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu jer se to pravo prema izričitoj zakonskoj odredbi smatra nekretninom u pravnom pogledu, a zgrada je njegova pripadnost kao da je ono zemljište. Na određenim nekretninama strane osobe ne mogu imati ili steći pravo vlasništva. Može se pretpostaviti da će u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju otpasti većina ovih ograničenja u korist fizičkih i pravnih osoba država članica EU. No, nema prepreke, da se zakonom propiše opća zabrana prodaje zemljišta u vlasništvu države pa i za zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Time se ne bi diskriminirale strane osobe, niti bi se ograničila sloboda kretanja kapitala, jer postoje pravne ustanove koje će u načelu biti jednako dostupne domaćim i stranim osobama koje omogućavaju ulaganje kapitala u poljoprivredno i građevinsko zemljište, i iskorištavanje zemljišta bez stjecanja prava vlasništva, podizanjem dugogodišnjih nasada i stjecanjem prava vlasništva na zgrade i druge građevine.
Hashtags: