Računovodstveno i porezno uređenje iskazivanja realnih potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Računovodstveno i porezno uređenje iskazivanja realnih potraživanja
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marinka GRDOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Obveza realnosti i objektivnosti izvještavanja uređena je standardima financijskog izvještavanja koji svojim odredbama zahtijevaju istinit i fer prikaz ili fer predstavljanje informacija sadržanih u financijskim izvještajima.

U skladu s računovodstvenim standardima financijski izvještaji sastavljaju se na osnovi povijesnog troška i fakturiranih prihoda, uključujući ispravke vrijednosti i rezerviranja koja reduciraju vrijednost imovine na svotu za koju se procjenjuje da je realna. Fer vrijednost u tu je svrhu definirana kao svota za koju bi se imovina mogla razmijeniti ili s kojom bi se obveza mogla podmiriti između upućenih i zainteresiranih strana koje djeluju u svom najboljem interesu.

Odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 118/03.) i Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05.) dana je važnost i veća uloga revizora koji daju stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti predstavljenih financijskih izvještaja.

Najveći problem realnog bilanciranja je rizik objektivnog procjenjivanja gubitaka sadržanih u kratkoročnim potraživanjima. Priznati gubitak od otpisa potraživanja radi potrebe realnog i istinitog iskazivanja rezultata znači obaviti otpis nenaplativih potraživanja od kupaca.

Hashtags: