Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Posebni porez na pivo - ožujsko Cool
  • Naplata posebnog poreza na uvoz etilena svrstanog u tarifnu oznaku 2901 2100
  • Potreba dostavljanja I-LUX obrasca
  • Uvoz etanola u svoje ime, a za račun druge osobe, oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na alkohol
  • Povrat kave obilježene markicama od kupaca zbog neispravne ambalaže
  • Prijava djelatnosti proizvodnje alkoholnih pića
Hashtags: