Pravo i porezi 4/1999

Privremene mjere radi osiguranja novčane trežbine
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Offshore markets
Autor: Mr. sc. Šime PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Plan za uvođenje eura u britanskom parlamentu
Autor: Maja JURIĆ, dipl. iur.
Znak kakvoće
Autor: Mr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Pravni okvir za pitanje dopustivosti koncentracija
Autor: Mr. sc. Vedran ŠOLJAN, dipl. iur.
Novela Zakona o platnom prometu u zemlji
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.