RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijenos tražbine i prijedlog za ovrhu

Predmet: Ovrha se određuje u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili na nju na drugi način prešla. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način prijenos tražbine dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku.

Broj presude: Gž Ovr-856/16-2, od 08. veljače 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odredbom čl. 59. Zakona o javnom bilježništvu (Nar. nov., br. 78/93, 29/94, 16/07 i 75/09) koju navodi sud prvog stupnja propisano je da ukoliko nisu u pitanju pravni poslovi iz čl. 53. toga Zakona, sudionici u pravnom poslu, svi ili neki od njih, mogu isprave o pravnom poslu potvrditi kod javnog bilježnika. Potvrđena isprava ima snagu javnobilježničkog akta, a ako je sastavljena po propisima iz čl. 54. toga Zakona ima snagu i izvršnog javnobilježničkog akta. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)