RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pripajanje društva i pravno sljedništvo

Predmet: Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, imovina pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja, a društvo preuzimatelj je sveopći pravni slijednik pripojenoga društva te time stupa u sve pravne odnose pripojenoga društva.

Broj presude: Gž Ovr-1084/2015-2, od 10. svibnja 2016. godine

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Valja ukazati na odredbu čl. 522. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 39/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. i 125/11.; dalje ZTD), prema kojem propisu upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, imovina pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja, a društvo preuzimatelj je sveopći pravni slijednik pripojenoga društva te time stupa u sve pravne odnose pripojenoga društva.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)