RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Proglašenje ovrhe nedopuštenom

Predmet: Sud će, ako se ovrhovoditelj u propisanom roku ne očituje o prigovoru ili ako se jedna stranka usprotivi prigovoru, rješenjem uputiti podnositelja prigovora da protiv stranaka u roku od petnaest dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena.

Broj presude: Gž Ovr-950/2018-2, od 12. listopada 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući da se u konkretnom slučaju ovrhovoditelj prema pravilnom utvrđenju suda usprotivio navedenom prigovoru RH kao treće osobe, to s obzirom na kogentnu odredbu članka 60. stavak 1. OZ-a nije bilo mjesta odgovarajućoj primjeni odredaba ZPP-a o prekidu predmetnog ovršnog postupka radi rješavanja prethodnog pitanja suvlasništva podnositelja prigovora na predmetnoj nekretnini, na čemu treća osoba temelji svoj prigovor, već je podnositelja prigovora koji u vrijeme donošenja pobijanog rješenja nije priložio u spis pravomoćnu presudu, javnu ili javno ovjerovljenu privatnu ispravu kojom bi dokazao opravdanost svoga prigovora, niti su činjenice na kojima se temelji prigovor općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju pravila o zakonskim predmnjevama, trebalo posebnim rješenjem uputiti na pokretanje parnice protiv ovrhovoditelja i ovršenika radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)