Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2009

Web izdanje 24,89
Pomoći i donacije - odgovori na najčešća pitanja
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Zakonodavni okvir i način obavljanja proračunskog nadzora
Autor: Slavka Malenica, dipl. oec.
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za znanost i vatrogastvo u 2009.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Otvoreni postupak javne nabave
Autor: Glorija Raguž, dipl. oec.
Volonteri iz Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.