RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje suposjeda stana - pravo na dom

Predmet: Temeljem nasljedničkog suposjeda svaki od suposjednika stupa u posjed stvari i prava koje je ostavitelj faktično držao u posjedu u trenutku smrti.

Broj presude: Gž-66/2019-3, od 5. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ustavni sud Republike Hrvatske u odluci poslovni broj III-4263/2015 od 3. veljače 2016. u vezi s pitanjima – je li pravo na dom jače od prava na suposjed i može li se nekretnina u suvlasništvu više osoba smatrati domom jednog od njih – zauzeo je stajalište da se suvlasnička nekretnina u kojoj stanuje samo jedan od suvlasnika može smatrati njegovim domom, te da se drugom (i svakom trećem) suvlasniku mora omogućiti izvršavanje sadržaja suposjeda, odnosno upotrebu i korištenje suvlasničke nekretnine.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)