RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudjelovanje umješača

Predmet: Samo se osoba koja ima pravni interes da u parnici, koja teče među drugim osobama, jedna od njih uspije može pridružiti toj stranci.

Broj presude: GŽ R-322/17-2

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U tom kontekstu s obzirom na pravnu narav predmetnog spora, to jest da je posrijedi individualni spor gleda prava iz radnog odnosa između radnika i njegova poslodavca, to je na zaključak o nepostojanju pravnog interesa Republike Hrvatske za stupanje u parnicu u svojstvu umješača na strani tuženika bez ikakva utjecaja što je u sklapanju spornih sporazuma o visini osnovice za plaće u javnim službama na kojima se temelji tužbeni zahtjev na strani poslodavca sudjelovala Republika Hrvatska – odnosno Vlada Republike Hrvatske, a ne tuženik.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)