Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine


Predmet: Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine proizvodi pravni učinaka ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju.

Broj presude: Gž-1353/2019-2, od 24. rujna 2020., od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

U skladu s odredbom čl 294 ZOO propisano je kako se ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan očito ne proizlazi što drugo Nadalje odredba čl 376 st 1 ZOO propisuje da se ugovorom o kupoprodaji prodavatelj obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo a kupac se obvezuje platiti mu cijenu dok je odredbom čl 389 st 1 ZOO propisano da je prodavatelj dužan predati stvar kupcu u vrijeme i na mjestu predviđenom ugovorom Isto tako odredba čl 377 ZOO propisuje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu