Zastara zahtjeva za izdavanje tabularne isprave


Predmet: U recentnoj sudskoj praksi izraženo je stajalište da kada je riječ o stjecanju prava vlasništva na temelju pravnog posla, a predmet spora je i zahtjev za izdavanje tabularne isprave, onda je riječ o zahtjevu za ispunjenje ugovora, dakle obvezno pravnom zahtjevu jer se vlasništvo nekretnina stječu upisom u zemljišne knjige.

Broj presude: Gž-439/2021-2, od 22. travnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

U provedenom dokaznom postupku prvostupanjski sud je utvrdio da je danas tužiteljica protutužena upisana kao suvlasnica na čest zem 686 k o M za 1 2 dijela i da je tuženik protutužitelj upisan kao vlasnik za cijelo čest zem 687 4 k o M s tim da je isti naslijedio svoju majku N M koja je ranije bila suvlasnica čest zem 687 4 za 1 2 dijela i da je nakon njene smrti postao vlasnikom te čest zem za cijelo Tužiteljica protutužena s jedne strane te tuženik protutužitelj i njegova pok majka N M s druge strane sklopili su Sporazum o zamjeni nekretnina 23 kolovoza 1996 kojim su se suglasile da je tužiteljica protutužena vlasnica čest zem 686 zv M površine 878 m2 u cijelosti i da su N i T M idealni suvlasnici svaki za 1 2 dijela čest zem 687 4 zv M površine 366 m2 sve k o M Nadalje sud prvog stupnja je utvrdio da su se stranke tog Sporazuma sporazumjele da svoje čes zem zamijene na način da tužiteljici protutuženoj pripada u cijelosti čest zem 687 4 površine 366 m2 u zamjenu za južni dio čest zem 687 površine od 366 m2 te da N i T M pripada južni dio čest zem 686 u površini od 366 m2 za 1 2 idealnog dijela koja bi bila vlasništvo ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu