RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zaštitna oprema na radu

Predmet: Kažnjivo je samo postupanje poslodavca koji je dopustio radniku pristup mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada ako pri tome nije radniku osigurao osobnu zaštitnu opremu, a ne i ako nije osigurao da takvu opremu radnici koriste pri radu.

Broj presude: Gž-1567/2017, od 4. listopada 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Slijedom navedenog, a posebno imajući u vidu dio iskaza svjedoka D.F., reproduciranoga u obrazloženju pobijane presude, u kojemu ističe kako je nakon ozljede, a s obzirom da ga je boljela peta, pri kraju radnog vremena zaštitne radne cipele, koje je do tada nosio, zamijenio svojim tenisicama, te nastavio s obavljanjem poslova viličara, proizlazi kako je u dokaznom postupku potrebno nedvojbeno utvrditi da li je konkretni poslodavac dopustio radniku D.F. pristup mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima, a da isti radnik prethodno nije dobio osobnu zaštitnu opremu, konkretno zaštitne cipele, a na osnovu kojih okolnosti bi se mogao donijeti pravilan zaključak o tome da li su okrivljenici kao poslodavci kritične zgode svojim postupanjem ostvarili obilježja prekršaja iz članka 98. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti na radu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)