Novi Zakon o koncesijama

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Novi Zakon o koncesijama
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
Nakon dugih priprema Sabor je konačno usvojio novi Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 125/08., dalje: nZK) koji stupa na snagu 1. siječnja 2009., a njegovim stupanjem na snagu prestaje vrijediti jedan od najdugovječnijih prethodnih zakona – Zakon o koncesijama iz 1992. (Nar. nov., br. 89/92.). Jedina odredba iz novog Zakona o koncesijama, koja će stupiti na snagu tek kada RH postane članica EU, je odredba čl. 5. st. 2., prema kojoj je za određene vrste koncesija hrvatski davatelj koncesije obvezan, prije početka postupka davanja koncesije, o tome obavijestiti Europsku komisiju.
 1. PRAVNO ZNAČENJE KONCESIJA
 2. NOVIJE KLASIFIKACIJE KONCESIJA
 3. RAD EU NA RAZLIKOVANJU VRSTA KONCESIJA
 4. RAZVOJ ZAKONODAVSTVA O KONCESIJAMA
 5. OSNOVNI POJMOVI NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA
 6. KONCESIJSKI “MODEL” I KONCESIJE
 7. ZNAČENJE “OBILJEŽJA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA”
 8. POSLJEDICE POSTOJANJA “OBILJEŽJA JPP-a”
 9. BITNA OBILJEŽJA JPP-a
 10. STVARNA PRAVA
 11. PODRUČJA U KOJIMA SE MOŽE DATI KONCESIJA
 12. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE PREMA NOVOM ZAKONU O KONCESIJI
 13. “JAMSTVO” ZA OZBILJNOST PONUDE
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo