Bitna povreda ugovora i pravo prodavatelja na otklanjanje neispunjenja u naknadnom roku prema Konvenciji UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Bitna povreda ugovora i pravo prodavatelja na otklanjanje neispunjenja u naknadnom roku prema Konvenciji UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
Stranica:
14.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Nina TEPEŠ
Stjepan ŠUTIJA, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome se članku posebno razmatra institut raskida ugovora od strane kupca prema odredbama Bečke konvencije. Upravo se u tom dijelu rješenja Bečke konvencije višestruko razlikuju od onih koja predviđa Zakon o obveznim odnosima1, koji ne poznaje pojam tzv. bitne povrede ugovora. Istodobno, kupac u skladu s odredbama Bečke konvencije ugovor može raskinuti samo ako neispunjenje bilo koje obveze prodavatelja predstavlja bitnu povredu ugovora.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO