Odgovori na pitanja u području javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Stranica:
170.
Autor/i:
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Sažetak:

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi često imaju poteškoće pri njegovoj provedbi. Propitkuju se i traže odgovore na pitanja nadležne institucije. U prošlim brojevima časopisa RRiF daju se odgovori na pitanja koja postavljaju osobe koje su uključene u sustav javne nabave. Nastavno na dosad objavljene odgovore na raznolika pitanja iz područja javne nabave, i u ovom broju časopisa daju se odgovori na neka pitanja iz tog područja. Do sada su istovrsna pitanja i odgovori dani u tri navrata – u prilozima Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika uz br. 5/12. i 4/12. te u časopisu RRiF br. 5/12. Temeljni je pravni okvir za odgovore na postavljena pitanja Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11.).

1. Mora li se za nabavu ESCO usluga provesti neki od postupaka javne nabave ili je nabava istih izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi? Naime, pri nabavi tih usluga naručitelju nisu potrebna početna financijska sredstva jer nije riječ o nabavi klasičnih usluga nego se spomenute usluge financiraju iz ušteda.
2. Može li i u kojem slučaju Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave za nabavu radova na izgradnji ceste i pripadajuće infrastrukture unaprijed dati naručitelju suglasnost za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave zbog iznimne žurnosti, a u skladu s čl. 26. st. 2. t. 3. zakona?
3. Mora li naručitelj primijeniti Zakon o javnoj nabavi prilikom odabira poslovne banke putem koje će poslovati?
4. Može li u zajednicu ponuditelja stupiti novi gospodarski subjekt koji je osnovao vlasnik obrta, član zajednice ponuditelja koji izlazi iz zajednice ponuditelja u tijeku izvršenja prvoga sklopljenog ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma ili su ostali članovi zajednice ponuditelja obvezni obaviti uslugu u dijelu koji se odnosi na člana koji izlazi iz zajednice ponuditelja?
5. Može li registrirana udruga, kao pravna osoba, na tržištu nuditi pružanje usluga i ravnopravno sudjelovati u postupcima javne nabave?
6. Jesu li škole, kao obveznici primjene Zakona za nabavu prehrambenih namirnica za školsku kuhinju, koju većim dijelom financiraju roditelji, obvezne provesti postupak javne nabave? Ako jesu, kako se određuje predmet nabave? Određuje li se procijenjena vrijednost nabave za školsku ili proračunsku godinu?
7. Moraju li javni naručitelji za nabavu usluga opskrbe pitkom vodom provoditi pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s javnim isporučiteljem vodnih usluga u gradu Zagrebu?
8. Je li, u smislu čl. 13. Zakona, javni naručitelj u sukobu interesa s gospodarskim subjektom koji je naručiteljev dugogodišnji dobavljač namirnica, a u kojem je direktor i vlasnik sin voditeljice odsjeka prehrane naručitelja?
9. Kako novoosnovane tvrtke mogu sudjelovati u javnom nadmetanju ako ne zadovoljavaju tražene uvjete zato što su tek osnovane?
10. Što je „profesionalni propust“ u smislu odredbe čl. 68. st. 1. t. 4., kako se dokazuje počinjenje profesionalnog propusta te primjenjuje li se institut zastare počinjenog propusta?
11. Kada u postupku javne nabave dio (vrlo mali) troškovnika čine geodetske usluge, a u dokumentaciji za nadmetanje nisu propisani posebni uvjeti za geodete, mora li se za potrebe dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti udruživati u zajednicu ponuditelja?
12. Primjenjuje li se Zakon o javnoj nabavi na ugovore o uslugama istraživanja i razvoja koje naručitelj sklapa s Energetskim institutom Hrvoje Požar ili je nabava usluga koje pruža Institut izuzeta od primjene Zakona prema čl. 10. st. 1. t. 7.?
13. Može li se gospodarski subjekt, sa svrhom dokazivanja urednog izvršenja ugovora u proteklom razdoblju, osloniti na sposobnost drugih subjekata?
14. Može li se kao tehnički razlog za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave smatrati nabava nove opreme istog proizvođača kao zamjena za dotrajalu opremu koja se više ne može servisirati, a oprema drugog proizvođača zahtijevala bi rekonstrukciju postrojenja i dodatne troškove, s obzirom na to da svaki proizvođač ima svoje specifičnosti koje nisu kompatibilne s ostalim proizvođačima?
15. Molimo objašnjenje primjene čl. 23. st. 1. t. 32. Uredbe o načinu izrade i

Hashtags:
#JavnaNabava