RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjene Zakona o porezu na dobit omogućile su poduzetnicima smanjiti osnovicu poreza na dobitak za svotu reinvestiranog dobitka ostvarenog poslovanjem društva u 2012. Reinvestirani dobitak označava dobitak koji je uprava društva odlučila unijeti u temeljni kapital društva. Zakon o trgovačkim društvima određuje načine povećanja temeljnog kapitala te potrebne dokumente koje društvo mora priložiti kod podnošenja prijave za upis u sudski registar. Jadan od dokumenata je i revizorsko mišljenje o zadnjim financijskim izvješćima. Kako u tom slučaju treba provesti reviziju povećanja temeljnog kapitala, objašnjeno je u nastavku članka.

1. Načini povećanja temeljnog kapitala
2. Povećanje kapitala pretvaranjem rezervi društva u temeljni kapital kod d.o.o.-a
3. Razlike između revizije povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima i iz rezervi društva
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)