RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poduzetnici koji ispunjavaju uvjete za provedbu postupka predstečajne nagodbe, između ostalih dokumenata, trebaju predati plan operativnog i financijskog restrukturiranja koji je prijeko potreban da bi se saniralo stanje nelikvidnosti i insolventnosti. Članak upućuje na temeljne mjere financijskog i operativnog restrukturiranja poduzeća te elemente koje bi poslovni plan poduzeća integracijom predloženih mjera restrukturiranja trebao sadržavati.

1. Uvod
2. Restrukturiranje poslovanja i poslovni plan
3. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)