Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
102.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

  Novim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su tri kategorije povrata PDV-a poreznim obveznicima. Prva kategorija povrata odnosi se na povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU, a pravila za tu kategoriju povrata vrlo su slična onima koja su u „starom“ Zakonu o PDV-u bila definirana za inozemne poduzetnike. Druga kategorija povrata PDV-a definira povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici za dobra i usluge koja su im isporučili porezni obveznici u tuzemstvu ili za dobra uvezena u tuzemstvo. Treću kategoriju povrata čini povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU koji će pravo na povrat PDV-a po novome Zakonu o PDV-u ostvarivati putem elektroničkog portala Porezne uprave u RH, odnosno sustava za povrat PDV-a, kako je to propisano na razini EU.
  1. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU
  2. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU
  3. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u drugim državama članicama EU
  4. ZaključaK

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PovratPDV