Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu
Stranica:
7.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tomislav SADRIĆ
Sažetak:
Načelo savjesnosti i poštenja jedno je od osnovnih načela obveznog prava koje je proklamirano čl. 4. ZOO-a i konkretizirano u kontekstu uređenja pojedinih instituta obveznog prava. U ovome se članku sveobuhvatno propituje načelo savjesnosti i poštenja u njegovu općemu značenju u obveznome pravu te u kontekstu njegovih višestrukih funkcija (regulacijska, ograničavajuća, korektivna i interpretativna). U članku se analiziraju sadržaj načela i njegova pravna narav, normativni okvir (osobito ZOO i ZZP), odnos prema drugim načelima i pozivanje na njega. Osobito se pruža osvrt na načelo savjesnosti i poštenja s obzirom na uređenje kamata u ZOO-u i ZFPNN-u. Autori propituju i obrađuju smjernice za konkretno određivanje njegova sadržaja i značenja u pojedinim pravnim stvarima, uvažavajući činjenicu da je riječ o pravnome standardu koji je neodređen, ali in casu concreto odrediv, čime se konkretizira glavna činidba u nekom obveznopravnom odnosu. Načelo savjesnosti i poštenja u ovome se članku osobito propituje kod formularnih ugovora, u potrošačkim ugovorima, u nepoštenim odredbama ugovora i općim uvjetima ugovora, zatim u vezi s predugovornom odgovornosti, valutnom klauzulom, zateznim kamatama, klauzulom rebus sic stantibus i ugovornim proširenjem odgovornosti za štetu. Ono se sagledava i kao pravna osnova zahtjeva u obveznopravnom odnosu bilo kao samostalna (pojedinačna) ili zajedno s ostalim konkretnijim osnovama kada ih supstancira kao osnovno načelo.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo