Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 6.2024, str. 41
Nagodba obveznoga prava – uređenje izvansudske nagodbe prema pravilima Zakona o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nagodba je sui generis institut obveznog prava koji umnogome odstupa od generalnog režima Zakona o obveznim odnosima Pri tome treba ...

pip - 5.2024, str. 71
Djelovanje ugovora prema trećim osobama
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Relativnost obveznih odnosa te ugovori u korist i na teret trećih osoba U pravu je općepoznato da obveznopravni odnosi postoje ...

pip - 12.2023, str. 57
Pametni ugovori
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Razvojem tehnologija svjedočimo pojavi takozvanih pametnih ugovora Koncept i logika koja stoji u njihovoj pozadini poznati su već dulje vrijeme ...

pip - 10.2023, str. 55
Izjave volje pri sklapanju ugovora i suvremeni oblici komunikacije - napose o uobičajenim znakovima i emojijima kod prihvaćanja ponude
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Predmet su ovog članka izjave očitovanja volje prilikom sklapanja ugovora ponuda i prihvat ponude i pravni režim koji ih uređuje ...

pip - 6.2023, str. 68
Ispunjenje obveze: subjekti ispunjenja, predmet ispunjenja i uračunavanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi

Ispunjenje obveze stvarni je i namjeravani cilj sudionika u obveznom odnosu premda je sam nastanak obveznog odnosa i njegova pravna ...

pip - 12.2021, str. 7
Maksimalna harmonizacija zakonodavstva EU-a u obveznom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Od 1 siječnja 2022 godine primjenjuje se Direktiva EU 2019 771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20 svibnja 2019 o ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

pip - 4.2021, str. 89
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 3.2021, str. 76
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno zaštićuje vjerovnika i ...

pip - 3.2021, str. 70
Značenje i primjena koncepta osnovnih načela obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U početnim člancima ZOO a sadržana su osnovna načela i glavne zamisli zakonodavca o obveznom pravu Posebno mjesto pripada osnovnim ...

pip - 6.2019, str. 87
Primjena mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno arbitraža
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u članku razmatra primjenu mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno nadležnost arbitraže u svjetlu novog Zakon ...

pip - 3.2018, str. 119
Konvalidacija formalnih ugovora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor će se u ovom članku citirajući brojne primjere iz relevantne judikature pozabaviti zakonskim pretpostavkama za konvalidaciju ugovora za ...

pip - 9.2017, str. 35
Naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (diskriminacija na osnovi invalidnosti)
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku iznosi i objašnjava na praktičnom primjeru naknadu štete zbog povrede prava osobnosti zbog diskriminacija na osnovi ...

pip - 9.2017, str. 25
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje spada u tzv neživotna osiguranja kojima se pokrivaju troškovi liječenja osiguranika kada takve troškove sustav obveznoga ...

pip - 9.2017, str. 20
Ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima s ...

pip - 6.2017, str. 65
Obveze trgovačkog zastupnika
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava obveze trgovačkog zastupnika dalje zastupnik koje proizlaze iz ugovora o trgovačkom zastupanju kojim se pobliže ...

pip - 5.2017, str. 65
Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

U broju 4 17 ovog časopisa objašnjena su sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava ...

pip - 4.2017, str. 72
Sredstva za pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze ...

pip - 4.2017, str. 66
Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.

Autorica u članku iznosi osnovna obilježja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju njihovim bitnim sastojcima o ...

pip - 3.2017, str. 95
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Autorica u članku kroz različitu sudsku praksu iznosi problematiku prijevremenog raskida Ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga dalje Ugovori te ...

pip - 1.2017, str. 63
Ugovor o darovanju (II.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

U časopisu PiP br 12 16 objavljen je prvi dio članka Ugovor o darovanju I u kojem su detaljno ...

pip - 1.2017, str. 59
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ

Autor u članku analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo pravno pitanje ostvaruje li se pravo na ...

pip - 12.2016, str. 86
Izvanredni zdravstveni pregled policijskih službenika
Autor: Dr. sc. Damir JURAS , dipl. iur.

U ovome se članku daje prikaz pravnog uređenja o upućivanju policijskih službenika na izvanredni zdravstveni pregled Zaključak je autora ...

pip - 12.2016, str. 82
Ugovor o darovanju (I.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Autor u članku analizira ugovor o darovanju koji predstavlja pravni posao između darovatelja i daroprimca U ovom broju časopisa ...

pip - 11.2016, str. 24
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (III.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

U prvome i drugome dijelu ovoga članka prikazani su subjekti ugovora o potrošačkom kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju ...

pip - 11.2016, str. 12
Zastarni rok tražbine iz ugovora o kreditu kod obavljanja gospodarske djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Autor u članku analizira slučaj iz sudske prakse u kojem je sporno pravno pitanje zastarnog roka od 3 godine ...

pip - 11.2016, str. 3
Uz ispunjenje postoje i drugi načini prestanka obveza – prijeboj
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovome članku razmatra institut prijeboja odnosno kompenzacije kao načina prestanka obveze Prestanak obveze redovito je unaprijed predviđena ...

pip - 10.2016, str. 36
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

U prvome dijelu ovoga članka prikazani su subjekti ugovora o potrošačkom kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju na nekretnini ...

pip - 5.2016, str. 21
Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Ugovorna kazna bitan je čimbenik obveznog prava koji se u praksi razmjerno često pojavljuje posebice glede određenih vrsta ugovora napose ...

pip - 2.2016, str. 47
Pravni odnos ustupa tražbine (cesije) kao pravnog instituta obveznog prava s posebnim osvrtom na uputu (asignaciju)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U Glavi VI čl 80 159 ZOO a taksativno su navedeni slučajevi promjena u obveznim odnosima s motrišta promjena na ...

pip - 2.2016, str. 44
Desetogodišnjica valutnog izjednačenja glavnice
Autor: Mr. sc. Miljenko APPIO GIUNIO, dipl. iur.

U ovome članku autor na zanimljiv način razmatra dvojbe i sudsku revizijsku praksu o početku primjene jedinstvenih kamatnih stopa bez ...

pip - 2.2016, str. 37
Perfekcija ugovora i njezini učinci
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Perfekcija je trenutak nastanka ugovora a samim time i trenutak u kojemu su strane postigle osnovnu svrhu ugovora uzajamno obvezivanje ...

pip - 9.2015, str. 51
Početak primjene zadnjih novela ZOO-a – nove kamatne stope
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Od 1 kolovoza 2015 na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima Novele tog Zakona u ...

pip - 9.2015, str. 44
Tužbeni zahtjev za predaju i naknadu štete zbog oduzimanja motornog vozila
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se odbijanje tužbenog zahtjeva za predaju motornog vozila i naknadu ...

pip - 7.2015, str. 31
Novo uređenje kamata u RH – Novela ZOO-a iz 2015. godine
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.

Novela Zakona o obveznim odnosima iz 2015 godine od donošenja ovoga Zakona njegova je najvažnija promjena Svrha je njezina donošenja ...

pip - 7.2015, str. 23
Ispunjenje ugovorne obveze u obveznom i radnom odnosu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Ispunjenje obveza u obveznom i radnom odnosu temeljno je pitanje posebno ugovornoga obveznog i radnog prava Ugovori kao dvostrani pravni ...

pip - 6.2015, str. 12
Izvansudska nagodba - osvrt na sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje je li ništetan ništav ugovor ...

pip - 6.2015, str. 3
Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Ovaj tekst predstavlja drugi dio članka naslovljenog Zastara u obveznom pravu praktični problemi pitanja i odgovori U ovome se dijelu ...

pip - 5.2015, str. 25
Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (I.)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara je općenito a posebno njezina primjena na području obveznoga prava stalno aktualna u praksi Aktualnost zastare ogleda se i ...

pip - 5.2015, str. 9
Pitanje naknade za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog prostora i najma stana
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.

U ovome članku autorice detaljno razmatraju pitanja u vezi s naknadom za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog ...

pip - 4.2015, str. 38
Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Porezno tijelo po službenoj dužnosti postavlja zastupnika poreznom obvezniku koji ima nepoznato sjedište prebivalište ili boravište ili nepoznatom vlasniku imovine ...

pip - 4.2015, str. 34
Opasna stvar - osvrt na sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u primjeni prije važećeg Zakona o obveznim odnosima u kojem se električni ...

pip - 12.2014, str. 16
Novo posebno uređenje zateznih kamata (I.)
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.

Predmet ovoga rada je uređenje zateznih kamata odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ZFPPN koje se od lipnja ...

pip - 12.2014, str. 3
Ugovor o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Donošenjem Zakona o faktoringu koji je objavljen u Nar nov br 94 14 i koji je stupio na snagu 31 ...

pip - 7.2014, str. 68
Ugovor o licenciji
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovome članku na detaljan i zanimljiv način uz iznošenje različitih pravnih izvora daje prikaz ugovora o licenciji kao ...

rrif - 6.2014, str. 113
Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

U ovoj rubrici RRiF ovih savjeta objavljujemo izbor odgovora na svakodnevna pitanja naših pretplatnika a koja čine bogatu riznicu RRiF ...

pip - 5.2014, str. 75
Prigovor zastare u ovršnom postupku

Ovim se člankom daje pregled zastarnih rokova za potraživanja s kojima se dužnici najčešće susreću te kako i na koji ...

pip - 5.2014, str. 66
Zastarijevanje tražbine naknade za izvršena ulaganja u tuđi poslovni prostor
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Autor u članku kroz komentar jedne sudske odluke analizira pitanje zastarijevanja tražbine naknade za izvršena ulaganja u tuđi poslovni prostor ...

pip - 5.2014, str. 16
Neophodnost noveliranja Zakona o medijima
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

U deset godina koliko je Zakon o medijima na snazi u pravnoj se praksi i relevantnoj judikaturi očitovala njegova podnormiranost ...

pip - 5.2014, str. 3
Prikaz novog Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

U ožujku ove godine donesen je vrlo značajan propis novi Zakon o zaštiti potrošača Stoga u ovome članku autor navodi ...