Učinci raskida ugovora o leasingu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Učinci raskida ugovora o leasingu
Stranica:
30.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom se članku autorica zadržava na bitnim obilježjima ugovora o leasingu, pravnim učincima njegova sklapanja, s posebnim osvrtom na pravne posljedice neispunjavanja ugovornih obveza odnosno uzrocima i posljedicama raskida ugovora o leasingu u dva slučaja: financijskog leasinga nekretnine i operativnog leasinga vozila. S obzirom na to da se prema Zakonu o leasingu (čl. 39.) na prava i obveze subjekata u poslovima leasinga primjenjuju osnove obveznih odnosa (opći dio) Zakona o obveznim odnosima, osim ako Zakonom o leasingu nije drukčije određeno, naslovnu temu ovoga članka nije moguće obraditi bez uzimanja u obzir, osim odredaba Zakona o leasingu, i pravnih norma mjerodavnih za uređenje obveznopravnih odnosa. Sudska praksa na koju se također upućuje, ilustrira da je prestanak ugovora o leasingu prije isteka ugovornog razdoblja najčešće uzrokovan neispunjavanjem ugovornih obveza od strane primatelja leasinga, i to neplaćanjem ugovorene naknade, što prisiljava davatelja leasinga na raskid ugovora.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO