Cesija i cesija radi osiguranja – praktična važnost u projektnom financiranju i prometu tražbinama

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Cesija i cesija radi osiguranja – praktična važnost u projektnom financiranju i prometu tražbinama
Stranica:
3.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Vjekoslav IVANČIĆ , mag. iur.
Sažetak:
Razmatranje cesije u praktičnome kontekstu, osobito u situacijama kada se primjenjuje u sklopu projektnih financiranja, otkriva niz specifičnih pravnih situacija za čije je pravilno shvaćanje potrebno razumjeti njezinu pravnu narav. U takvim složenijim pravnim situacijama otvaraju se praktična pitanja koja se većinom ne pojavljuju u kontekstu njezine rutinske primjene. Ovaj se članak temelji na analizi recentne pravne prakse u kojoj su se pojavile dvojbe i pitanja u vezi s prijelazom sporednih prava koja su akcesorna tražbini, ustupom tražbine kod solidarnog vjerovništva kada jedan od solidarnih vjerovnika trećoj osobi ustupa tražbinu te ustupom tražbine radi osiguranja. Autori žele ovim člankom uputiti na njih, upozoriti na neke praktične nedostatke pri njezinoj primjeni, ali i na pojedina pozitivna normativna rješenja koja se pokazuju neodgovarajućima te kao takva u velikoj mjeri predstavljaju zapreku i ograničenje brzom i učinkovitom raspolaganju tražbinama. Za pravilno razumijevanje cesije i njezinih učinaka, ali i problematike koja se obrađuje, osim ZOO-a, u ovome se članku treba osvrnuti i pravilno poimati odgovarajuće odredbe ZV-a, ZZK-a, OZ-a i Zakona o Upisniku te uloge i ovlasti FINA-e. Imajući u vidu normativni okvir, tendencije u praksi, odgovarajuća shvaćanja u domaćoj pravnoj teoriji, ali i poredbenopravne primjere, autori propituju navedene teme te probleme koji se na njih nadovezuju. Pojedina rješenja i shvaćanja glede navedenih pitanja u bitnome se odražavaju na domaće tržište tražbina te čine odlučne čimbenike za njegovo funkcioniranje i razvijenost.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo