Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare),

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare),
Stranica:
47.
Autor/i:
Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Toni GANJTO
Sažetak:

Autori u ovome članku na zanimljiv, transparentan i detaljan način razmatraju pitanja vezana uz ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni. Cilj ovoga članka nije usporedba prijašnjih odredaba Zakona o zaštiti potrošača i/ili Direktive 94/47/EC (prve Direktive o timeshareu) s važećim odredbama tih propisa, već iznijeti odredbe Glave X. ZZP-a i Direktive koje uređuju relevantne pravne odnose te uputiti na određene razlike i možebitne nejasnoće u samoj Direktivi i/ili u Zakonu.

Hashtags:
#Pravo, #ZOO