Pravo i porezi 1/2014

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Izmjene poreznih propisa
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Što donosi izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u u 2014.
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Štefica OŠTREC-ČUNČIĆ
Novela Zakona o nasljeđivanju iz 2013. – ošasna ostavina i jedinice lokalne samouprave
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prikaz novog Zakona o obrtu
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Određivanje titulara „općenarodne“ imovine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare),
Autori: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Toni GANJTO
Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (II.)
Autor: Morana DERENČINOVIĆ, dipl. iur.
Osvrt na posljednje novele Zakona o sudskom registru
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Preuzeta imovina u postupcima naplate tražbina
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije (II)
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.