Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Izmjene poreznih propisa
pip - 1.2014, str. 3
Što donosi izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u u 2014.
pip - 1.2014, str. 10
Novela Zakona o nasljeđivanju iz 2013. – ošasna ostavina i jedinice lokalne samouprave
pip - 1.2014, str. 22
Prikaz novog Zakona o obrtu
pip - 1.2014, str. 29
Određivanje titulara „općenarodne“ imovine
pip - 1.2014, str. 36
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (II.)
pip - 1.2014, str. 39
Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare),
pip - 1.2014, str. 47
Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (II.)
pip - 1.2014, str. 54
Osvrt na posljednje novele Zakona o sudskom registru
pip - 1.2014, str. 65
Preuzeta imovina u postupcima naplate tražbina
pip - 1.2014, str. 70
Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.
pip - 1.2014, str. 77
Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije (II)
pip - 1.2014, str. 81
Domaća sudska praksa
pip - 1.2014, str. 119
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2014, str. 128
Pitanja i odgovori
pip - 1.2014, str. 134