Izmjene Zakona o tržištu kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
Stranica:
301.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Sažetak:
Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 159/13.), koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014., motivirane su obvezom usklađenja nacionalnoga zakonodavnog okvira s regulativom Europske unije. U članku se posebno analiziraju izmjene regulative nastale usvajanjem Direktive (EU) br. 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima te stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.
  1. Uvod
  2. Primjena Direktive i Uredbe
  3. Izmjene Zakona
  4. Odbor za rizike
Hashtags:
#PoslovneFinancije