Oporezivanje iznajmljivača - paušalista

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača - paušalista
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Građani - iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu plaćati porez na dohodak paušalno. Međutim, ako su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopa PDV-a od 13 %. Kako se navedene usluge mogu pružati izravno gostima ili putem turističke agencije, za određivanje poreznog položaja najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između iznajmljivača i agencije točno navedu usluge koje će se obavljati, smještaj ili najam te jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer upravo o tome ovisi i porezni položaj navedene usluge. Pritom treba voditi računa da građani stranci ne mogu biti paušalisti kada pružaju navedene usluge.
O oporezivanju usluga smještaja ostalih smještajnih objekata i posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija pisali smo u časopisu RRiF, br. 5/15., str. 67.
1. Uvod
2. uvjeti za pružanje usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
3. Porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
4. Utvrđivanje i plaćanje svote godišnjega paušalnog poreza na dohodak i boravišne pristojbe
5. porezni položaj stranaca kao pružatelja usluga smještaja u rh
6. Način pružanja usluge smještaja gostima
7. iznajmljivači obveznici pdv-a
8. Plaćanje članarine turističkim zajednicama
9. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdImovine, #Porezi