Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja
Stranica:
98.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

U časopisu RRiF br. 5/16. na str. 108. pisali smo o povratu PDV-a kupcima - građanima iz trećih zemalja, u RRiF-u br. 3/16. na str. 94. o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Europske unije, a u RRiF-u br. 11/14. na str. 112. pisali smo o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja ostvaruju povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV-a) koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u RH.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
3. Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU-a
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi