Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (prikaz)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (prikaz)
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      Krajem svibnja 2017. donesena je i objavljena Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja na snagu stupa 1. studenog 2017. godine. Riječ je o uredbi Vlade RH za provedbu zakona koja sadržava brojna pravila o primjeni odredaba Zakona o održivom gospodarenju otpadom. U članku se navode i znatne novine koje se prvotno odnose na jedinice lokalne samouprave, davatelje i korisnike javnih usluga, a kojima se afirmira politika odvojenog predavanja, skupljanja i gospodarenja komunalnim otpadom. Tekst članka sadržava kratak usustavljeni i analitički prikaz relevantnih odredaba Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koji je priređen s gledišta davatelja i korisnika javne usluge, ali i drugih subjekata koji su primarni adresati njezinih pravila.

1. Uvod
2. Osnovni ciljevi donošenja Uredbe
3. Masa (volumen, količina) otpada kao kriterij za izračunavanje cijene javne usluge prema ZOGO-u, Uredbi i sudskoj praksi
4. Pojmovi u Uredbi
5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada
6. Standardi u sustavu sakupljanja komunalnog otpada, usluge glede otpada i gospodarenje njime
7. Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom te obveze korisnika tih usluga
8. Infrastruktura za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
9. Izjava o načinu korištenja javne usluge

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo