RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Kroz analizu sudske prakse domaćih sudova, s posebnim naglaskom na presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), autor u članku provjerava i utvrđuje je li konačna Presuda Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) u predmetu Klauz protiv Hrvatske, u kontekstu naknade troškova parničnog postupka imala i u kojoj mjeri utjecaj na odlučivanje tuzemnih parničnih sudova.
       1. Uvod
       2. Pravno shvaćanje Europskog suda za ljudska prava o naknadi troškova postupka zauzeto u predmetu Klauz protiv Hrvatske
       3. Pravno shvaćanje VSRH-a o naknadi troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnoga stranačkog uspjeha u sporu
       4. Primjeri pozivanja na presudu u predmetu Klauz protiv Hrvatske u odlukama prvostupanjskih i drugostupanjskih parničnih sudova
       5. Relevantna praksa VSRH-a
       6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)