Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda na alkohol

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda na alkohol
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Zakonom o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13. – 115/16., dalje: ZOT-a) i Pravilnikom o trošarinama (Nar. nov., br. 1/17. i 14/17., dalje: POT) propisana je, između ostaloga, mogućnost nabavljanja alkohola i alkoholnih pića bez plaćanja trošarine za namjene iz čl. 61. st. 1. t. 4. – 12. ZOT-a. Navedeno oslobođenje imaju pravo primjenjivati samo pravne ili fizičke osobe koje su ishodile odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

1. Uvod
2. Preduvjeti za stjecanje trošarinskog statusa
3. Vođenje evidencije
4. Kretanje alkohola i alkoholnih pića
5. Nabavljanje alkohola bez plaćanja trošarine

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine