Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže zaštitu prava na privatan život radnika u slučaju prisluškivanja telefonskih razgovora, videonadzora i nadzora nad dopisivanjem, jer pravo na privatan život predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava pojedinca zajamčenih Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U članku se navode i aktualni primjeri iz sudske prakse na kojima je prikazana (ne)povreda prava na privatan život radnika.

1. Uvod
2. Povreda prava na privatan život zbog prisluškivanja telefonskih razgovora
3. Videonadzor i povreda prava na privatan život – slučaj sudske prakse
4. Povreda privatnosti radnika u predmetu Babulescu protiv Rumunjske
5. Zaključna razmatranja i osvrt na sudsku praksu

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo