RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2019
  • Članak:Oporezivanje autorskih honorara
  • Stranica:112.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

      Autorskim se honorarom smatra primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo. Autorsko djelo izvorna je intelektualna tvorevina koju je stvorio autor. Određenja autorskog djela nalazimo u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Prema poreznim propisima primitak koji osoba ostvari za isporučeno autorsko djelo smatra se drugim dohotkom. Međutim, u odredbama prema kojima se oporezuje drugi dohodak uređene su specifičnosti u oporezivanju autorskih honorara, i to u ovisnosti o tome je li riječ o autorskom djelu koje se ne smatra umjetničkim, autorskom djelu koje se smatra umjetničkim ili o autorskom djelu nerezidenata. U časopisu RRiF, br. 2/19., pisali smo o poreznom statusu autorskih honorara umjetnika. U ovom čl. pišemo o poreznom statusu autorskih honorara koji nemaju obilježje umjetničkog djela koji su ostvareni u RH.

1. Što se smatra autorskim djelom
2. Ugovor o autorskom djelu
3. Autorski honorari u poreznom sustavu
4. Ugovaranje i obračunavanje poreza na autorske honorare
5. Autori u sustavu poreza na dodanu vrijednost
6. Knjiženje isplaćenoga autorskog honorara
7. Kako treba postupiti ako naručitelj ne prihvaća povećanje cijene autorskog honorara zbog ulaska autora u sustav PDV-a
8. Godišnji obračun poreza na dohodak i prireza na autorske honorare
9. Mogućnost promjene načina oporezivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)