Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Stranica:
95.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Primljena odnosno dana novčana sredstva za buduću isporuku dobra ili usluge smatraju se predujmovima za koje je zakonodavac, s motrišta PDV-a, propisao posebne obveze i postupanja. Stoga je za ovakvo postupanje u poslovnoj praksi važno znati kakav račun treba izdati primatelj predujma, kada nastaje obveza PDV-a po primljenom predujmu odnosno kada porezni obveznici stječu pravo na pretporez. Autorice u članku objašnjavaju porezno i računovodstveno postupanje kod predujmova, ovisno o tome jesu li predujmovi primljeni ili dani za buduće isporuke u tuzemstvu, za isporuke u EU-u ili izvan EU-a odnosno za treće zemlje.

1. Uvod
2. Obveze s primljenim predujmovima
3. Postupci s danim predujmovima
4. Obveze s primljenim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
5. Postupci s danim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Predujmovi