RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. siječnja 2019. godine na snazi je čl. 30.b Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 106/18.) kojim je uređeno moguće oporezivanje dobitka kontroliranih inozemnih subjekata. Podatke o kontroliranim inozemnim subjektima prema čl. 39.b Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/19.) dostavlja porezni obveznik Poreznoj upravi na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o provedbi Općega poreznog Zakona (Nar. nov., br. 45/19.). Tim su odredbama Zakona zapravo nadopunjene odredbe o priznavanju plaćenog poreza u inozemstvu i uključivanje dobitka kontroliranih inozemnih društava.
      U ovom je članku riječ o kontroliranim inozemnim subjektima, načinu njihova prepoznavanje i mogućoj obvezi uključivanje njihova dobitka u poreznu osnovicu domaćeg subjekta.

1. Kontrolirana inozemna društva
2. Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza
3. Podatci koji se predaju uz poreznu prijavu (Obrazac PD)
4. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nekooperativne jurisdikcije
5. Obrazac PD-KID
6. Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)