Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
94.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Porezni tretman isporuka u nizu ovisi, između ostaloga, o kretanju dobara. Budući da je riječ o materijalnom uvjetu za kvalifikaciju isporuke u nizu kao isporuke dobara unutar EU-a ili lokalne isporuke, zakonodavac Unije je propisao pravila o pripisivanju prijevoza konkretnoj isporuci u okolnostima kada je za prijevoz dobara u drugu državu članicu EU zadužen jedan od isporučitelja u nizu različit od prvog isporučitelja, a dobra se prevoze izravno od prvog isporučitelja do zadnjeg kupca u nizu.

1. Uvod
2. Pripisivanje prijevoza
3. Sudska praksa Suda EU
4. Nove odredbe o pripisivanju prijevoza
5. Zaključak

Hashtags:
#IsporukeUNizu, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa