Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2020
Članak:
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave
Stranica:
44.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Kada naručitelj u određenom razdoblju treba nabavljati uobičajene predmete nabave, okvirni sporazum je prihvatljiv. Naručitelj tada provodi postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, u kojemu bira gospodarskog subjekta (ili više njih), s kojim(a) će sklopiti okvirni sporazum. Kako se provodi okvirni sporazum kao jedna od tehnika za zbirnu nabavu s nizom rješidaba prijepornih situacija, više u ovom članku.

1. Uvod
2. Okvirni sporazum prema direktivama EU-a
3. Broj i vrijednost sklopljenih okvirnih sporazuma u 2018. godini
4. Okvirni sporazum – prednosti
5. Za koje se predmete nabave u praksi najčešće sklapa okvirni sporazum
6. Svrha okvirnog sporazuma
7. Postupci javne nabave koji prethode sklapanju okvirnog sporazuma
8. Razdoblje na koje može biti sklopljen okvirni sporazum
9. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Hashtags:
#JavnaNabava, #OkvirniSporazum