Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Novi uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine porezni obveznici trebaju voditi računa o novim uvjetima koje trebaju zadovoljiti kako bi mogli primijeniti oslobođenje pri isporuci dobara unutar EU-a. Osim novih uvjeta koje propisuje izmjena Zakona o PDV-u, drugi uvjeti koji se izravno primjenjuju propisuje izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u dijelu koji se odnose na dokaze o otpremi dobara u drugu zemlju članicu EU-a. Bitan uvjet je taj da su dobra otpremljena iz RH u drugu zemlju članicu EU-a. Pritom posebno treba voditi računa o poreznom položaju kupca, odnosno je li riječ o poreznom obvezniku koji je evidentiran u bazi VIES poreznih obveznika. Kako se status poreznog obveznika može promijeniti svaki dan zbog brisanja i ukidanja PDV ID broja, treba osigurati dokaz o tome da je riječ o kupcu koji je upravo na dan isporuke dobra i izdavanja računa porezni obveznik. O novim uvjetima za primjenu oslobođenja za isporuke dobara unutar EU-a koje treba osigurati prodavatelj, porezni obveznik iz RH, te kupac, porezni obveznik iz EU-a, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a prema Zakonu o PDV-u
3. Novi uvjeti koje propisuje Provedbena uredba (EU) br. 282/2011
4. Porezno i knjigovodstveno evidentiranje isporuke dobara unutar EU-a
5. Oslobođenje za isporuku unutar EU-a određenih skupina dobara
6. Zaključak

Hashtags:
#IsporukeUnutarEU, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #VIESbaza