Pružanje usluga strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Pružanje usluga strancima
Stranica:
187.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Neprofitne pravne osobe mogu pružati određene usluge rezidentima i nerezidentima. Obveze neprofitnih pravnih osoba kao pružatelja usluga ovise o tome je li ona obveznik PDV-a ili ne, o kojoj vrsti usluge je riječ i tko je primatelj usluge. U nastavku članka objašnjavamo koje usluge najčešće pružaju neprofitne pravne osobe te što one moraju poduzeti s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

1. Uvod
2. Porezni položaj usluga koje može pružati neprofitna organizacija
3. Obveze neprofitne pravne osobe – pružatelja usluga
4. Zaključak

Hashtags:
#InoUsluge, #NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno