PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Stranica:
97.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se navodi praktičan primjer evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U primjeru su uključeni poslovni događaji koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi (isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU-u, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr.). Daje se i pregled poslovnih događaja u svim poreznim evidencijama, knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih računa te utvrđivanje obveze za razdoblje oporezivanja za rujan 2020. godine za porezne obveznike koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima.

  1. Uod
  2. Posebnosti u vezi s evidentiranjem isporuka i stjecanjem dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU-a te u trećim zemljama
  3. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  4. Prijave PDV-a za razdoblja oporezivanja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  5. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za razdoblje oporezivanja
Hashtags:
#IRA, #ObrazacPDV, #PDV, #Porezi, #PorezneEvidencije, #URA