Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Stranica:
64.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
S motrišta poreza na dodanu vrijednost vrijednosni kuponi su instrumenti koje prodavatelj treba prihvatiti kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporučena dobra ili usluge. Autorica u članku obrazlaže pravila obračuna PDV-a pri izdavanju i korištenju vrijednosnih kupona koji mogu biti jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi.
1. Uvod
2. Pojam vrijednosnih kupona
3. Jednonamjenski vrijednosni kuponi
4. Višenamjenski vrijednosni kuponi
5. Zaključak
Hashtags:
#ObračunPorezaNaDodanuVrijednost, #PDV, #PoreznoPravo, #Pravo, #VrijednosniKuponi