Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, odnosno naručuju pojedine usluge. Kad potrošač nije zadovoljan s poslovanjem trgovca ili u odnosu na kupljenu robu ili pruženu uslugu, ima pravo podnijeti trgovcu pisani prigovor, a kada je u pitanju pružanje javne usluge, i reklamaciju povjerenstvu za reklamacije. Ako trgovac osporava osnovanost navoda u prigovoru odnosno reklamaciji, potrošač može svoja potrošačka prava ostvariti izvansudskim, a u konačnici i sudskim putem. U nastavku članka pišemo o postupku podnošenja pisanog prigovora i rješavanju reklamacija potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača.

  1. Uvod
  2. Općenito o prigovoru (reklamaciji) potrošača
  3. Podnošenje prigovora (reklamacije) potrošača
  4. Podnošenje predstavke nadležnom tijelu nadzora
  5. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
  6. Sudsko rješavanje potrošačkih sporova
Hashtags:
#PrigovoriPotrošača, #Reklamacije, #ZaštitaPotrošača