Računovodstvo reklasifikacije nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se u trenutku kada dolazi do promjene namjene držanja određene nekretnine. Pri tome je važno definirati i očekivano vrijeme uporabe nekretnine za novu namjenu. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno postupanje u slučajevima reklasifikacije nekretnina zbog promjene namjene na ili s ulaganja u nekretnine te daje primjere reklasifikacije nekretnina koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

  1. Klasifikacija nekretnina prema zahtjevima računovodstvenih standarda
  2. Kada se obavlja reklasifikacija nekretnina
  3. Reklasifikacija nekretnina s drugih oblika ulaganja na ulaganje u nekretnine
  4. Reklasifikacija nekretnina s ulaganja u nekretnine na druge oblike ulaganja
  5. Ispravak pretporeza zbog prenamjene nekretnina
  6. Zaključak
Hashtags:
#GrađevinskiObjekti, #Nekretnine, #Prenamjena, #Reklasifikacija, #UlaganjaUNekretnine, #Zemljišta