Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Mali porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini prelazi propisani prag od 300.000,00 kn. Pritom treba voditi računa o tome koji prometi ulaze u propisani prag jer se, primjerice, prodaja dugotrajne imovine ne zbraja u navedenu svotu kao ni primljeni predujmovi za buduće isporuke. Pravila ulaska jednaka su za porezne obveznike koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima kao i za one koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama. To znači da nije važno koje su isporuke naplaćene i u kojoj svoti nego je li vrijednost isporuka prešla propisani prag.

Osim po sili zakona, poduzetnik može ući u sustav PDV-a i dobrovoljno, no tada treba ostati u sustavu PDV-a tri godine. Posebno treba voditi računa o tome po kojim ulaznim računima poduzetnik može koristi pretporez, kada može naknadno priznati dio pretporeza, kakva su pravila priznavanja pretporeza na račune koji se odnose na pripremne radnje i na koga se ta mogućnost odnosi.

Detaljnije o tome može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Kada, kako i u kojem se roku porezni obveznik treba upisati u registar obveznika PDV-a
  3. Koji prometi ulaze u prag isporuka za ulazak u sustav PDV-a
  4. Tko se (ne) treba prijaviti u registar obveznika pdv-a
  5. Kada porezni obveznik može početi koristiti pretporez iz ulaznih računa dobavljača
  6. Na koga se i na koje ulazne račune odnosi mogućnost ispravka pretporeza - naknadno pravo priznavanja pretporeza
  7. Posebnosti kod ulaska paušalista u sustav PDV-a tijekom godine
  8. Obveza vođenja poreznih knjiga, evidencija i prijava PDV-a
Hashtags:
#IspravakPretporeza, #OdbitakPretporeza, #PDV, #PDVUlazak