Radovi kod ugovora o građenju

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Radovi kod ugovora o građenju
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sažetak:

Dva su elementa koji definiraju bit ugovora o građenju: izgradnja građevine (ili drugi građevinski radovi) i cijena. Cijena je zasigurno trenutačno jedna od najaktualnijih tema u graditeljskom sektoru u RH, međutim, stalno aktualna je i tema radova, njihova opseg, radova kod odstupanja od projekta, dodatnih radova, hitnih i nepredviđenih radova i sl. Ta dva bitna elementa nalaze se u snažnoj korelaciji. Držeći se pravila Zakona o obveznim odnosima, u ovom članku se analizira problematika radova, pritom uzimajući u obzir i normativnu odrednicu, ali i primjere iz prakse relevantnih sudova koji su u konkretnim situacijama tumačili zakonske odredbe i zauzimali pravno relevantna shvaćanja. Glede radova analiziraju se vrste, obilježja, kontekst s obzirom na koji se pojavljuju te odstupanja glede njih od onoga što je izvorno ugovoreno među stranama ugovora o građenju. Posebno se pojam radova razmatra s obzirom na različite inačice ugovora o građenju, ali i s obzirom na rizik i kazualnosti koje nužno prate svaki graditeljski pothvat. Osim na Zakon o obveznim odnosima, osvrt se pruža i na Zakon o gradnji kao lex specialis u ovom području.

  1. Uvod
  2. Građevina i građenje
  3. Projekt kao odrednica opsega radova kod ugovora o građenju
  4. Hitni i nepredviđeni radovi
  5. Radovi kod ugovora o građenju s odredbom „ključ u ruke“
  6. Zaključak
Hashtags:
#Građenje, #Građevina, #UgovorOGrađenju